Mustafa Cengiz1*, Jama Hussein Ali2, H. Mehtap Kutlu2, Djanan Vejselova2 and Adnan Ayhanci3
Mousa O. Germoush1,*, Mohsen G. Al-Mutary2, Ahmad R. Al-himaidi3, Muath G. Al-Ghadi3, Daisaku Iwamoto3,4, Yousef Al-anazi3, Aiman Ammari3, Javed Ahmad3,5, Abdulaziz Al-Khedhairy3,5
Tian-Yi Zhao1, Zi-Qing Liu2, Bo Yang1, Qiao Gao1, Hong-Yu Zhang1, Pei-Yu He1, Ming-Hua Duan1* and Yu-Li Yan1*
Yan Xu1, Jia Zhou1, Guangfu Lv2, Yuexin Liu1, Xintong Zhao1, Xin Li1, Doudan Ye2, Xiaobo Qu1,* and Xiaowei Huang1*
Xiangzu Wang,1,2 Jifeng Xi,1,2 Bin Jia,1,* Yongsheng Zhang,1 Chaocheng Li1
Muhammad Farhan Qadir1, Xin-Yu Han1, Meng-li Qiao1, Qian-qian Cheng1
Raza Ali Mangi1, Ali Raza Jahejo1, Afrasyab Khan1, Yu-hai Bi1,2 and Wen-xia Tian1*

Pakistan Journal of Zoology

June

Vol. 54, Iss. 3, Pages 1001-1500

Featuring

Click here for more

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe