Baoying Guo*1, Yu Chen1, Chuan Zhang2, Zhenming Lv1, Kaida Xu3, Hongling Ping4 and Huilai Shi4
Wang-Dui Basang1, Tian-Wu An2, Luo-Bu Danjiu3, Yan-Bin Zhu1, Shi-Cheng He3, Xiao-Lin Luo2, Wei-Wei Ni4, Xiao Wang4, Shu-Zhu Cheng4, Jian Wang4 and Guang-Xin E4,*
Yuan Li1, Liyan Zhang2, Karhoe Loh3, Ji Feng1, Xinqing Zheng1, Puqing Song1 and Longshan Lin1,*
Faiz Muhammad1,2, Canfeng Dou1, Zhen-ming Lü1,*, Li Gong1, Xun Du1 and Muhammad Shafi3
Peng Chen1,2, Zuhao Huang3,Chaoying Zhu1, Yuqing Han1, Zhifeng Xu1
Guanglong Sun1, Zhen Zhang1, Dongqin Zhao4, Gang Ge1 and Luzhang Ruan1*
Muhammad Umer Khan1,2*, Muhammad Farooq Sabar1, Atif Amin Baig3, Arif-un-Nisa Naqvi4 and Muhammad Usman Ghani1
Aiguo Zhou1,2, Di Sun1,2,Shulin Liu 1,2, Yongyong Feng1,2, Yue Zhang3
Yanfeng Chen4, Shaolin Xie1,2* and Jixing Zou1,2*

 

He Yujiao1,2, Xie Huichun1, Lin Gonghua2,3, ZhangTongzuo2,3, Su Jianping2,3 and Du Yurong1*

Ngoc Tan Nguyen1*, Minh Thanh Tram1, Thi Thu Pham1, Tan Loi Le1, Thi Khanh Ly Nguyen1, Tuan Thanh Hoang2, Cong Thieu Pham3, Nguyen Khang Duong4 

Ngoc Tan Nguyen1*, Pham Kim Ngan Nguyen1, Thao Huong Phan1, Tan Loi Le1, Thi Khanh Ly Nguyen1, Tuan Thanh Hoang2, Cong Thieu Pham3, Cong Dinh Nguyen3, Nguyen Khang Duong4 

Pakistan Journal of Nematology

December

Pakistan Journal of Nematology, Vol. 30, Iss. 2, Pages 101-198

Subscribe Today

Receive free updates on new articles, opportunities and benefits


Subscribe Unsubscribe